A Hírös-Kecskemét Vízi Sportegyesület belső adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A tájékoztató közzététele:
Jelen tájékoztató 2021. december 27-én lép hatályba és időnként frissítésre kerül a változások szerint.

I. Általános rendelkezések

 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Hírös-Kecskemét Vízi Sportegyesületre (a továbbiakban: Adatkezelő).
 2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által meghatározott célra kezelt személyes adatokra.

II. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

III. Értelmező rendelkezések

Az utasítás alkalmazásában

a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai rögzítése.

c) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

d) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

e) adatvédelem: az érintett információs önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében a személyes adatok kezelésének normatív szabályozása;

f) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

IV.Az adatkezelő megnevezése

 1. Szervezet neve: Hírös- Kecskemét Vízi Sportegyesület
 2. Székhelye: 6000 Kecskemét Bagi László u. 7. 7/19.
 3. Nyilvántartási szám: 04-02-0003314
 4. Nyilvántartást vezető szerv neve: Gyulai Törvényszék
 5. Szervezet adószáma: 18744334-1-03
 6. Email: hirosvizise@gmail.com

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

V. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

Az Adatkezelő Alapszabályában és a Hírös-Kecskemét Vízi Sportegyesület meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni a személyes adatokat. Az adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, azokat kizárólag a Magyar Kajak -Kenu Szövetség valamint a Magyar Sárkányhajó Szövetség részére továbbítja leigazolás/ versenynevezés biztosítása érdekében.

VI. A kezelt személyes adatok köre

 1. A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.
 2. Az Adatkezelőhöz történő regisztráció során az érintettnek meg kell adnia a következő személyes adatokat: Név; Születési hely, idő; Születéskori név; Lakcím/ Levelezési cím, Telefonszám, E-mail cím, TAJ szám. 18 életév alatti tagjaink esetében, a sportoló gondviselőjének, neve, lakcíme, e-mail címe, telefonos elérhetősége.
 3. A tagok személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat.
 4. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő tagja az alábbi jogaival élhet:
  a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;
  b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;
  c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;
  d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;
  e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;
  f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat – széles körben használt, géppel olvasható formátumban – az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;
  g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;
  h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

VII. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – a belépési nyilatkozat mellékleteként szereplő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat elolvasásával és aláírásával – adja meg.

2. A regisztráció során megadott telefonszám és e-mail cím adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: kapcsolattartási célokat, illetőleg az érintett részére értesítés megküldésére szolgál.

3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

1. Az Adatkezelőhöz történő belépés során megadott adatok kezelése a tagsági jogviszony fennállásáig tart.

2. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

3. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Egyesület elnökéhez fordulhat az alábbi elérhetőségen keresztül: e-mail: hirosvizise@gmail.com

4. Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

5. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – https://naih.hu/online-uegyinditas.html – bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

IX. Az online kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.
Személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó közötti interakció során juthatunk. Személyes adatokat technikai folyamatok is generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok, hozzászólások, sütik, látogatottsági elemzések és harmadik féltől származó beágyazott tartalmak.
1.Honlapjaink meglátogatásakor
• Jogalap: Egyesületünk jogos érdeke
• Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
• Az adatkezelés célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk
minőségének ellenőrzése és javítása, így tudjuk mérni online tevékenységünk hatékonyságát.
• Időtartama: 26 hónap
• Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
• Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)
Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
2.Google űrlapok kitöltése
A Google űrlapok célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség és a jelentkezési felület biztosítása. Az űrlapon a jelentkezéshez szükséges személyes adatok kérjük, melyeket bizalmasan kezelünk.
Az űrlapon telefonszám megadása is  Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. A kérdés, kérés vagy üzenet alapján válaszolunk vagy kapcsolatba lépünk.
Az adatok tárolásának időtartama: Amennyiben nem lesz további kapcsolat közöttünk, a megkeresésről érkezett e-mailt az adatokkal kérésre vagy 100 napon belül töröljük.
Együttműködő kapcsolat létrejötte esetén a kapcsolattartás mindkét fél jogos érdeke alapján folyamatos, és csak kérés esetén szűnik meg.
3.Blog hozzászólások
A blogon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet, illetve honlapcím is megadható. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az Akismet szolgáltatása szűri.
A hozzászólások megjelenés előtt ellenőrzésen esnek át, jóváhagyás után nyilvánosan is reagálhatunk rá vagy ha kérdés, kérés fogalmazódik meg benne, akkor e-mailben is reagálhatunk rá – de csak a feltett kérdésre vonatkozóan – más üzleti tartalmat nem küldünk.
A hozzászólás alatt van egy kipipálható nyilatkozat: “A nevem, email címem, és weboldalcímem mentése a böngészőben a következő hozzászólásomhoz.” Ha ezt kipipálják, akkor a következő hozzászólásnál már nem kell kitölteni az adatokat, mert a böngésző megjegyzi. Ezeket a cookiekat bármikor tudja törölni.
Az adatok tárolásának időtartama: törlési kérelemig vagy ha a kérdés, kapcsolatfelvétel értelmét veszti (megválaszolásra kerül, elvesztette aktualitását, vagy semmi nem indokolja a további kapcsolatot). Az e-mail, és a honlap hozzászólásai közül is törölve lesz 90 napon belül.
A spam mappa tartalma 90 naponta törlésre kerül.
4.Hírlevél/eDM
Híreinkről, újdonságainkról, programjainkról hírlevelet küldünk annak, aki ehhez hozzájárult. Alapvetően egyesületi tagoknak és a szülőknek.
Az adatok tárolásának időtartama: a tagság megszünésekor vagy kérésre is töröljük.
5.Facebook oldal
Ezen weboldalhoz és és az egyesülethez tartoznak Facebook oldalak is, melyek az oldalról is elérhetőek. Az oldalon lehetőség van online kapcsolatfelvételi lehetőségre, hírekhez való hozzászólásra, véleménynyilvánításra. A Facebook oldalakon is találkozunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk. Az oldal számára küldött üzenetekre is válaszolunk.
Az adatok tárolásának időtartama: oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.
6.Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámot. Valószínűleg a hívó fél bemutatkozik, így a hívó fél nevét is megismerjük. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. A hozzájárulás alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk együttműködési kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.
Az adatok tárolásának időtartama: a kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig
7.Regisztráció a honlapon
Ezen a weboldalon nincs lehetőség regisztrálni, csak az adminnak van hozzáférése.
8.Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak.
Ezen az oldalon Youtube és Facebook videókat ágyazunk be, és az adott témához kapcsolódó cikkeket, tartalmakat oszthatunk. A felhasználó szabadon eldöntheti, hogy átkattint-e más oldalakra. Csak olyan tartalmat osztunk meg, ágyazunk be, amit előtte mi is leellenőriztünk, de a későbbiekben beállt esetleges változásokért nem vállaljuk a felelősséget.
9.Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége
Üzleti és szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnereink, és vállalkozások kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.
Az adatok tárolásának időtartama: üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig
Jogos érdek megnevezése
Üzleti partnereink, üzlettársaink vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük akikkel együtt dolgozunk egy-egy munkafolyamat során.
Ezeket a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptunk, és eddigi is és ezután is bizalmasan kezeljük.

X. Sütik („Cookies”)
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.
A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról a böngésző útmutatója igazít el.
Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat.
A cookiek használatáról a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül.
• Amennyiben a blogon kommentelsz, a hozzájárulásoddal a weboldalam süti segítségével eltárolja neved és email címed, hogy egy következő látogatás alkalmával már ne kelljen újra begépelned (ehhez be kell pipálnod a checkbox-ot).
• Az oldalon beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépeden.
Az adatok tárolásának időtartama: sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.
Ezen WordPress oldalhoz a GDPR Cookie Consent bővítményt használjuk, ami tájékoztatást ad arról, hogy az oldal sütiket használ. Ezt a látogató el tudja fogadni vagy meg tudja tagadni. Ezt később is tudja módosítani. A sütikről az Adatkezelési tájékoztatóban kap bővebb információt.

XI.Hozzájárulás visszavonása
Hozzájáruláson alapul az adatkezelés ezeknél tevékenységeknél:
• honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
• Facebook oldal üzemeltetése
• blogon történő hozzászólás
• látogatottsági statisztika készítése
• telefonon történő kapcsolatfelvétel
Fontos tudnivalók a visszavonással kapcsolatban:
• A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.
• Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, a privát üzenet és komment esetén annak törlésével.
• Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, kérlek, írjon egy rövid üzenetet a hirosvizise@gmail.com email címre.
• A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

XII. Panasz esetén

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérem írjon nekünk a hirosvizise@gmail.com email címre.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

XIII. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.